Autorzy kursu

lek. med. Jacek Mieszkowicz

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor kilkuset zadań z biologii, z których każdego roku korzysta tysiące uczniów. Od 8 lat bierze aktywny udział w przygotowaniu uczniów do matury z biologii. Autor i współautor kilku publikacji książkowych dla maturzystów. Z zawodu lekarz, pasjonat praktycznego kształcenia przyszłych lekarzy, stale doskonalący swoje umiejętności w zakresie neurologii.

dr Krzysztof Brom

Nauczyciel biologii w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Absolwent dwóch kierunków studiów (biotechnologia, ochrona środowiska) prowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dodatkowo w roku 2019 uzyskał tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku.

W trakcie studiów magisterskich oraz doktoranckich uczestniczył w kilku wymianach międzynarodowych, stażach oraz kwerendach m.in. do Francji, Niemiec, Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Autor licznych naukowych publikacji anglo- i polskojęzycznych m.in. z zakresu ewolucjonizmu, paleontologii oraz zoologii bezkręgowców.

Za dorobek naukowo-badawczy otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ministra Środowiska w kategorii “Młodzi” oraz wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w kategorii “Doktoranci roku 2017”. Realizował grant dotyczący trendów ewolucyjnych wybranych grup bezkręgowców morskich finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

mgr inż. Dorota Cichy

Dyplomowany nauczyciel biologii w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie. Egzaminator maturalny z biologii oraz autorka zadań do arkuszy maturalnych z biologii (współpraca z OKE w Poznaniu).

Z sukcesami przygotowuje młodych biologów do konkursów i olimpiad przedmiotowych – ponad 20 jej uczniów to laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych i tematycznych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W swojej pracy łączy elementy nowoczesnych form i metod z pasją i propagowaniem akcji ekologicznych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych i zajęć terenowych.

mgr Marek Grzywna

Egzaminator maturalny z biologii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wykładowca anatomii i fizjologii w Studium Medycznym TEB Edukacja w Toruniu.

Autor innowacyjnego programu zajęć przyrodniczych „Science” prowadzonych w języku angielskim. Nominowany tytułem „Nauczyciel na Medal” w plebiscycie pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wieloletni korepetytor oraz autor zadań.

mgr Maciej S. Bryś

Absolwent biologii (specjalność biochemia) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się badaniami naukowymi w szerokiej dziedzinie jaką jest pszczelarstwo. Zajmuje się głównie analizami pyłkowymi produktów pszczelich, zwłaszcza miodów o czym świadczy całokształt doniesień konferencyjnych i publikacji naukowych.

Ponadto przeprowadza badania nad właściwościami mikrobiologicznymi miodów oraz badania nad chorobami pszczół. Autor pracy badawczej, w której wyróżnił trzy nowe odmiany miodów, jakich dotąd nie opisano w literaturze na skalę światową.

Na ostatnim roku studiów był kierownikiem projektu Najlepsi z Najlepszych! 4,0. pt.: „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto, wieloletni korepetytor i autor zadań maturalnych.